O egzaminie z fizyki

Matura z fizyki jest zdawana jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z fizyki może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym.

W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz z kalkulatora prostego.

Wyniki

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z fizyki – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z fizyki był jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował zdający, po czym nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej.

Arkusz egzaminacyjny z fizyki na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny z fizyki zawiera około 15-20 zadań. Przy numerze każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Ogólnopolski przegląd uczelni
boks_przeglad_uczelni.gif
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura budynek główny
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Zbigniew Walkiewicz
Polityka Prywatności